KSZA

4. fejezet - Magángazdálkodás különös környezetben

Tartalom

Kockázatok
A vállalkozás indítékai
Kockázatcsökkentés, kockázatkerülés
A sikeres stratégia
Többcélú beruházások
A fokozatos alkalmazkodás
Beépülés a szocializmus intézményeibe
A magángazdaság 1989 után, avagy mit mutat a statisztika?
Az átalakulás közvetlen előzményei
Várakozások – radikálisan megreformált szocializmus
A piaci kockázat 1986–1988-ban

A szocializmusbeli magángazdaság magyarországi környezetének a következő tulajdonságaira hívjuk fel a figyelmet.

1. A szocializmusnak a magángazdaság kérlelhetetlen felszámolására törekvő klasszikus szakasza (Sztálin halála) után „a bürokrácia (…) ambivalens magatartást tanúsít a magánszektor iránt. Hol bíztatja és segíti, hol letöri bizakodását és hátráltatja a tevékenységét. Ez az ambivalencia kifejeződhet abban, hogy a bürokrácia egyik ága támogatást nyújt, míg a másik akadályokat görget a magánszektor elé. Vagy pedig abban, hogy az időben egymást váltogatják a magánszektor szempontjából kedvező és kedvezőtlen hullámok.” ( Kornai [1993] 472. o., kiemelés tőlem – L. M. )

A bürokrácia azért segíti a magánszektor fejlődését , „mert azt reméli, hogy a magántermelés javítani fogja a lakosság ellátását és csökkenteni a hiányt. Emellett levezeti a társadalmi feszültség egy részét: a legaktívabb, leginkább kezdeményező emberek számottevő része elfoglalja magát gazdasági tevékenységgel, vállalkozásba kezd. Ettől elégedettebbé is válnak, ráadásul kevésbé figyelnek oda a politikai ügyekre. Minél világosabban megértik a bürokrácia köreiben ezeket az összefüggéseket, annál következetesebbek a magánszektor engedélyezésére vonatkozó rendszabályok.” (Uo. 457. o.)

Az ambivalencia másik oldaláról így ír Kornai János: „Az ellenérzés egyik magyarázata az ideológiában keresendő. A másik magyarázat hatalmi megfontolásokkal függ össze. Az állami vállalat és a kváziállami szövetkezet vezetése szerves része a bürokratikus hierarchiának; a bürokrácia saját embere az igazgató vagy a szövetkezeti elnök. Azt is mondhatnánk, hogy a bürokrácia belülről kormányozza a köztulajdonú szektort. Ezzel szemben csak kívülről tudja korlátozni a magánszektor tevékenységét és jövedelmét.” (Uo. 472. o.)

2. A szocializmusban a helyi és a központi hatalom a magángazdaságot támogató, majd vele szemben ellenséges időszakai váltogatták egymást. Egyszer a politikai feszültségek enyhítése volt a támogatás célja (1953), máskor politikai és gazdasági szempontok együttese hozott szemléleti változást (1957), esetleg átfogó gazdasági reform mellékhatásaként került sor a magánvállalkozás korlátainak enyhítésére (1968). A szigorítást többnyire politikai irányváltások magyarázták (1955-ben vagy 1971–1972-ben), de a magánszektor erőteljes korlátozásában a gazdasági növekedés gyorsításának szándéka is szerepet játszott (1958).

A szocializmusbeli magángazdaság története némi szabályosságot mutat az állami magatartás váltakozásaiban. A gazdasági növekedés lassulása kedvezett a reformoknak, ekkor többnyire enyhültek a magánszektorral szembeni tiltások és megszorítások is. Ez a laza szabályosság azonban korántsem volt olyan jellegű, hogy a fordulatok időpontját vagy – ami ugyanaz – a kedvezések és a korlátozások időszakainak hosszát (a piacgazdaságokból ismert üzleti ciklus mintájára) megbízhatóan becsülni lehessen. Csak utólag derült ki, hogy mikor és hányszor változott a „vonal”, a központi vagy a helyi gazdaságpolitika. A szocializmusbeli vállalkozók elsősorban a szabályozási környezet változékonyságában, kiszámíthatatlanságában lehettek biztosak.

3. A magánvállalkozásokkal szemben ellenséges szakaszokban sem vontak vissza minden támogató, engedő intézkedést, ezért egyre nőtt a „reformok maradéka” ( Seleny [1991]). Az ötvenes évek államosító időszakát túlélte a magánkisipar és kiskereskedelem egy része. Számos kisiparos, kiskereskedő vagy szerződéses gebines üzemegység a kollektivizálás alatt és után is működött. A háztáji gazdaságok, sőt melléküzemek is átvészelték a hetvenes évek szigorú korlátozásait. A reformok maradékának a növekedése erősítette a vállalkozási kedvet, a vállalkozók bizalmát.

4. A reformerek elsősorban nem a hagyományos magántulajdont (legális kisipar, kiskereskedelem, magánparaszti gazdaság) erősítették, hanem figyelemre méltó alkotókészséggel az állami-szövetkezeti tulajdont és a magánkezdeményezést kombináló kevert formákat vezettek be és propagáltak. A bérleti rendszer és az alkalmazotti függés e kombinációi – fontos szervezeti innovációk – gyorsan terjedtek, hamar népszerűvé váltak. A meghatározott időre szóló bérleti szerződések azonban a hosszú távú érdekeltség ellen ható üzletpolitikával, piaci és a beruházási döntésekkel jártak együtt.

5. A legkedvezőbb időszakokban, az átfogó, radikális reformok tetőpontján, még a legradikálisabb reformere k sem vonták vissza vagy kérdőjelezték meg a kommunisták eredeti tervét, a köztulajdon túlsúlyán alapuló, központilag irányított gazdaságot és társadalmat.

Szervezeti és irányítási újításaikat úgy próbálták elfogadtatni a politikai vezetéssel, a tömegtájékoztatás irányítóival, hogy hangsúlyozták a magángazdaságnak tett „engedmények” ideiglenességét , a magánszektor kiegészítő, kisegítő, az állami-szövetkezeti szektor túlsúlyát nem veszélyeztető jellegét. Még a röviddel a rendszer összeomlása előtt készült ellenzéki és fél ellenzéki röpiratok ( Társadalmi szerződés [1987], Fordulat és reform [1987]) is az állami-szövetkezeti szektor túlsúlyával számoltak ( Lengyel L . [1987], [1989]).

A fejlett piacgazdaságok kisvállalkozói szektorának elemzésekor alighanem értelmetlen a bürokratáknak a magángazdasággal kapcsolatos ambivalens viselkedéséről, a tulajdoni viszonyok kiszámíthatatlan változásairól, a vegyes formák elterjedéséről, a köztulajdon dominanciájáról vagy a magángazdaságnak tett engedmények ideiglenességéről beszélni – ezek a szocializmus jellegzetességei.

A szocializmusbeli vállalkozás környezetének másik meghatározó eleme, a piac is számos különös vonást mutatott. Sok magánvállalkozó számára előnyösnek bizonyult, hogy a rendszert jellemző áru-és szolgáltatáshiány ( Kornai [1980]) miatt igen sok olyan piac, piaci szegmens kínálkozott, ahol gyorsan lehetett növelni a forgalmat és a bevételeket. Egy ma is aktív vállalkozó így emlékezett erre az időszakra: „Nyugodtabb voltam 1985-ig, én akkor nyugodtabban dolgoztam. Volt munkám. Én legalább is mondhatom azt, hogy majdnem azt a munkát vállaltam el, ami szimpatikusabb volt .” (Interjúrészlet, készült 1993-ban egy autószerelő vállalkozóval, aki a nyolcvanas évek elején indította a vállalkozását.)

A hiánygazdaságban is számolni kellett azonban a vállalkozás piaci korlátaival. A szocializmusbeli vállalkozó helyzetét a beszerzési piacokon számos hátrányos megkülönböztetés nehezítette, gondoljunk itt a piacra lépés korábban bemutatott tilalmaira. Mindezt fokozta számos alkatrész, nyersanyag, beszállítói szolgáltatás tartós hiánya ( Laki [1980], Kornai [1980]).

A vállalatok, a magánvállalkozók kényelme az eladási oldalon sem volt teljes ( Laki [1976]). Elsősorban a hiány allokációja ( Kornai [1980] 570. o.) okozhatott kellemetlen meglepetéseket. A vállalkozó számára „általános és krónikus hiány közepette sem közömbös, hogy miből és hol van hiány, s mennyire intenzíven. A központi gazdaságpolitikának módja van egyes szférákat aránylag megoltalmazni a hiány terheitől, s a hiány súlypontjait más szférákba áthelyezni.” (Uo. 571. o.) Az „ellátás javítása” egyes árukból vagy szolgáltatásokból ezért váratlan értékesítési nehézségeket okozhatott a magánvállalkozóknak is.

A szabályozás és a piac e sajátosságai jelentősen befolyásolták a szocializmusbeli vállalkozás kockázatát is. A kockázatot most elemeire bontjuk, és különbséget teszünk

1. a szabályozási (hatalmi) és a piaci kockázat között;

2. a vállalkozás indításának és működtetésének kockázata között;

3. az egyes vállalkozási formák kockázatai között is.

Ad 1. Az üldözés és a negatív diszkrimináció mértékének váratlan változásai, továbbá a társadalom-átalakítási tervek meghatározó elemeinek érinthetetlensége (az ideiglenesség állandósága), ez a sajátos szocializmusbeli hatalmi-szabályozási környezet váratlanul növelhette vagy csökkenthette a magánvállalkozás működtetésének kockázatát. Ilyen feltételek között nehéz volt megbízhatóan előrebecsülni a várható hasznot vagy veszteséget.

Inkább csökkentette, mint növelte viszont a vállalkozás kockázatát a piaci hiány. Az anyag- és alkatrészellátás említett nehézségei ellenére a vállalkozók megbízhatóan tervezhették a forgalmat és a bevételt, mivel termékeik, szolgáltatásaik iránt többnyire túlkereslet mutatkozott.

Ad 2. Vállalkozást indítani – ha ezen a vállalkozás bejegyzését, a működéshez szükséges minimális feltételek (tevékenységi tér, nélkülözhetetlen eszközök, nyersanyag, információ, beszerzési, értékesítési kapcsolatok) előteremtését értjük – kis kockázattal járt a reformok idején, amikor támogatták a vállalkozásokat. A reformok visszavonása után azután nőtt az indítás és még inkább a működtetés kockázata.

Ad 3. A magyarországi vállalkozások szocializmusbeli történetének érdekes eleme, hogy egyes vállalkozási formák elterjedtsége időről időre ugrásszerűen nőtt vagy csökkent (melléküzemek, vállalati gazdasági munkaközösségek, kisszövetkezetek stb.), mások feltűntek, majd eltűntek (részes művelés). Egy harmadik csoportba pedig azokat a vállalkozásokat sorolhatjuk, amelyek váltakozó számban, de az egész vizsgált időszakban előfordultak (magánkisipar, háztáji gazdaság, gebin és más szerződéses üzemeltetési formák). Azt azonban nem állíthatjuk, hogy a kevésbé kockázatos formák rendre kiszorították a kockázatosabbakat.