KSZA

2. 6. Vizsgálatok az oktatás megtérülési rátájáról

Az oktatás megtérülési rátáinak vizsgálata Gary Becker és Theodore Schultz munkáival kezdődtek. Az 1960-as években a részletes módszerrel készültek a számítások, majd az 1970-es évektől, Jacob Mincer munkái nyomán, keresetifüggvény-módszerrel is. Azóta több száz felmérést végeztek, legalább ötven országra vonatkozóan az oktatás megtérülési rátáiról. Mivel már elegendő összehasonlítható számítási eredmény áll rendelkezésre, összefoglaló munkák is készültek, amelyek a megtérülési ráták alakulásának főbb jellemzőit kísérlik meg leírni.

Az eddigi legfontosabb tapasztalatok a következők:
– az oktatás állami támogatásának következtében az egyéni megtérü-lési ráták nagyobbak, mint a társadalmi megtérülési ráták;
– a fejlődő országokban az oktatás megtérülési rátái rendszerint magasabbak, mint a fejlett országokban;
– a megtérülési ráták az egy főre jutó jövedelem nagyságának növekedésével csökkennek;
– az egyes iskolázási befektetések társadalmi megtérülése (a megelő-ző fokozathoz képest) a magasabb végzettség felé haladva általában csökken;
– az oktatás kiterjesztése nem jár együtt a megtérülési ráták nagy ará-nyú visszaesésével, de az idősoros adatok azt mutatják, hogy az idő előrehaladtával valamelyest csökken az oktatás megtérülési rátája.

A 2. 5. táblázat régiónként és oktatási szintenként, a 2. 6. táblázat pedig az egy főre jutó jövedelem és oktatási fokozatok szerint mutatja be a megtérülési ráták átlagát. A számítások a teljes módszer felhasználásával készültek, az 1970-es, 1980-as években mutatják be a megelőző oktatási fokozathoz képest az oktatás megtérülési rátáinak alakulását. A számításokhoz korrigálatlan adatokat használtak, vagyis a kereseti adatokat nem igazították ki a munkanélküliség valószínűségével, a képességek hatásával stb.

A 2. 5. és a 2. 6. táblázatból megfigyelhető, hogy valamennyi oktatási szinten és mindegyik országcsoportban az egyéni megtérülési ráták magasabbak a társadalmi megtérülési rátáknál, ami abból következik, hogy a közösségi finanszírozás következtében a társadalmi költségek magasabbak. Az egyéni és társadalmi megtérülési ráták közti különbség a legalacsonyabb a legmagasabb jövedelmű országokban, a legnagyobb a legalacsonyabb jövedelmű országokban. A különbség a felsőoktatásban a legnagyobb.

2.5. táblázat - Az oktatás átlagos megtérülési rátái országcsoportonként és oktatási fokozatonként

Megnevezés Társadalmi megtérülési ráta Egyéni megtérülési ráta
alsó fokú iskola középfokú iskola felsőfokú iskola alsó fokú iskola középfokú iskola felsőfokú iskola
Régió
Afrika 28 17 13 45 26 32
Ázsia 27 15 13 31 15 18
Latin-Amerika 26 18 16 32 23 23
Országcsoport
Közepesen fejlett országok 13 10 8 17 13 13
Fejlett országok 11 9 12 12

Forrás: Psacharopoulos (1992 b ).

2.6. táblázat - Az oktatás megtérülési rátái oktatási fokozatonként az egy főre jutó jövedelem nagysága szerinti országcsoportonként

Országcsoport az egy főre jutó jövedelem szerint (dollár) Átlagos egy főre jutó jövedelem (dollár) Társadalmi megtérülési ráta Egyéni megtérülési ráta
alsó fok közép- fok felső- fok alsó fok közép- fok felső- fok
610 alatt 299 23,4 15,2 10,6 35,2 19,3 23,5
611–2449 1402 18,2 13,4 11,4 29,9 18,7 18,9
2450–7619 4184 14,3 10,6 9,5 21,3 12,7 14,8
7620 felett 13100 n.a. 10,3 8,2 n.a. 12,8 7,7
Átlag 2020 20,0 13,5 10,7 30,7 17,7 19,0

Forrás : Psacharopoulos (1994) 1328. o.

A 2.5. és a 2. 6. táblázat szerint az oktatás megtérülési rátái csökkennek az egy főre jutó jövedelem függvényében, azaz az országok fejlettségi szintjének növekedésével. Ezt az oktatási beruházások csökkenő hozadékának bizonyítékaként szokták értelmezni. A csökkenő hozadékot a megtérülési ráták időbeli alakulásának vizsgálata is alátámasztotta az 1970-es években és az 1980-as évek elején. A megtérülési ráták és a gazdasági fejlődés összefüggéséről készült országok közötti összehasonlítások kevésbé megbízhatók, mintha ugyanarra az országra vonatkozóan figyeljük meg hosszabb időszakon keresztül az oktatás megtérülési rátáinak alakulását. Néhány országban (az Egyesült Államokban, Kolumbiában, Hongkongban, Kenyában és Koreában) végeztek ilyen vizsgálatok is. Az eredmények azt mutatták, hogy a gazdasági fejlődéssel együtt növekszik a népesség iskolázottsága, és ennek megfelelően csökken az oktatás megtérülési rátája. Először az alsó fokú iskola megtérülési rátája, azután a középfokúé, végül a felsőoktatásé csökken. Az 1980-as évek középe óta készített újabb számítási eredmények viszont kétségessé teszik, hogy valóban folyamatosan csökken-e valamennyi oktatási fokozat hozadéka. Az Egyesült Államokban hosszú idősorokra állnak rendelkezésre adatok a megtérülési rátákról. Az újabb eredmények azt mutatják McMahon (1997), hogy a felsőfokú végzettség megtérülési rátái átmenetileg az 1970-es években csökkentek ugyan, viszont az 1980-as évek második felétől kezdődően és az 1990-es évek első felében növekedtek. A középiskola megtérülési rátái pedig változatlanok maradtak ugyanebben az időszakban. Az elfogadott magyarázat erre az, hogy a felsőfokú végzettség iránti kereslet gyorsabban növekedett, mint a felsőoktatásban résztvevők létszáma, s a technológiai fejlődés következtében a kereslet egyre inkább eltolódik a magasabb végzettségek irányába.

A oktatás és a fizikai tőke megtérülési rátáinak időbeli alakulásától függ az is, hogy milyen arányok figyelhetők meg a fizikai és emberi tőke megtérülése között. A 2. 7. táblázat a fizikai és emberi tőke átlagos megtérülési rátáit veti össze két időszakra a fejlődő és fejlett országokra. Az adatok azt mutatják, hogy a fejlett országokban csökkent a különbség a fizikai és emberi tőke megtérülési rátái között az 1970-es években. A fejlődő országokban jövedelmezőbb az emberitőke-beruházás, de a két időszak között a különbség csökkent, ami az iskolázottság növekedésének következménye.

2.7. táblázat - A fizikai és emberi tőke átlagos megtérülési rátái országcsoportonként (százalék)

Országcsoport 1960-as évek 1970-es évek
emberi tőke fizikai tőke emberi tőke fizikai tőke
Fejlődő országok* 20 15 15 13
Fejlett országok** 8 10 9 11

**Mexikó, Kolumbia, Venezuela, Chile, Brazília, India, Fülöp-szigetek, Ghána, Kenya, Uganda és Nigéria.

**Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Hollandia és Belgium.

Forrás: Psacharopoulos (1992 b ).

Az OECD-országokra vonatkozó legújabb számítások eredményeit a 2. 8. táblázat közli. Az eredmények azt mutatják, hogy az oktatási befektetések jövedelmezősége a fizikaitőke-befektetések jövedelmezőségével összevetve még mindig kedvező. Az átlagos OECD-országban a középiskolai végzettség megtérülési rátája valamivel nagyobb, a felsőoktatás megtérülési rátája valamivel alacsonyabb, mint a fizikai tőkéé. A különbség a fizikai és emberi tőke megtérülése között kicsi.

Bár a megtérülésiráta-számítások többsége a különböző oktatási fokozatokat vizsgálja, készültek számítások a felsőoktatás tanulmányi ágankénti megtérüléséről is. A legmagasabb egyéni megtérülési rátákat a műszaki és a közgazdasági végzettségekre mutatták ki az 1980-as években, a legnagyobb társadalmi megtérülési rátákat pedig a jogi és közgazdasági végzettség esetében ( 2. 9. táblázat ).

2.8. táblázat - Az oktatás megtérülési rátája oktatási fokozatonként és nemenként, valamint a fizikai tőke megtérülési rátája az OECD-országokban 1995-ben

Ország Férfiak Nők

Fizikai
tőke megtérülési
rátája

középiskola egyetem középiskola egyetem
Ausztrália 7,5 10,4 12,5 6,7 13,6
Cseh Köztársaság 22,0 8,7 13,8 7,0
Dánia 10,4 11,0 11,8 9,2 10,7
Egyesült Államok 26,3 12,6 22,9 12,6 18,3
Egyesült Királyság 14,3 12,7 19,1 19,1 11,8
Finnország 10,4 14,8 8,1 14,3 9,4
Franciaország 14,2 14,1 14,1 12,7 15,0
Hollandia 14,1 10,8 24,4 10,5 17,9
Írország 18,6 14,0 28,8 17,4 14,4
Kanada 12,5 16,5 16,1 28,5 19,3
Németország 5,7 10,9 5,5 8,2 13,7
Norvégia 11,3 11,6 17,3 13,3 7,6
Olaszország 10,4 9,9 9,5 4,6 15,9
Svájc 19,0 5,5 22,1 5,2 4,2
Svédország 10,9 8,2 9,9 5,3 14,2
Új Zéland 12,8 11,6 11,2 10,3 18,5
Az előző országok átlaga 14,9 12,4 16,4 12,5 13,6
Szórás 0,46 0,36 0,44 0,56 0,30

Forrás : Human Capital Investment. OECD 1998.

2.9. táblázat - A felsőoktatás megtérülési rátái tanulmányi áganként*

Tanulmányi szak Társadalmi megtérülési ráta Egyéni megtérülési ráta
Agrár 7,6 15,0
Bölcsész 9,1 14,6
Közgazdasági 12,0 17,7
Műszaki 10,9 19,0
Jogi 12,7 16,8
Orvosi 10,0 17,7
Természettudományi 8,9 17,0

*A táblázat a következő országok átlagos megtérülési rátáit tartalmazza: Belgium, Dánia, Franciaország, Nagy-Britannia, Franciaország, Norvégia, Svédország.

Forrás : Psacharopoulos (1994).

Posztszocialista országok.  A volt szocialista országokra vonatkozóan a rendszerváltozást követően számos vizsgálat készült arról, hogy miként változik az oktatás jövedelmezősége az átmenet idején. A vizsgálatok túlnyomó többsége keresetifüggvény-módszerrel készült, de csak néhány ta nulmány közölt a hagyományos értelemben vett megtérülési rátákat. Mi-vel a legtöbb országról csak egy-egy tanulmány készült a tárgykörben, ezért a megtérülési ráták nagyságának összehasonlítása kevéssé megbízható a felhasznált adatbázisok különbözősége miatt. A számítási eredményekből azonban megfigyelhető a tendenciák hasonlósága. A volt szocialista országokban a rendszerváltozás előtt az oktatás átlagos egyéni megtérülési rátái alacsonyak voltak a piacgazdaságokban mért értékekhez képest. Az 1980as években egy átlagos iskolaév megtérülési rátája 4-5 százalék volt a szocialista országokban [ Newell–Reilly (1997)], miközben a piacgazdaságokban 6,6 százalék és 11 százalék között mozgott. A közepes egy főre jutó jövedelmű országokban pedig – ebbe a csoportba tartoztak a volt szocialista országok – az oktatás átlagos megtérülési rátája 11 százalék volt.

2.10. táblázat - Az iskolai végzettség értékének változása néhány posztszocialista országban

Év Alsó fok Szakmunkásképző Középiskola Főiskola Egyetem
Cseh Köztársaság*
1984 referenciacsoport 8,3 21,0 36,8
1992 referenciacsoport 9,5 30,9 48,6
Lengyelország**
1987 5 százalék/iskolaév
1992 7,9 százalék/iskolaév
1993 7,3 százalék/iskolaév


Magyarország***
Férfiak

1986 referenciacsoport 11,5 19,6 51,4
1989 referenciacsoport 12,1 27,2 70,8
1992 referenciacsoport 13,4 36,6 81,5
Nők
1986 referenciacsoport 14,4 25,4 63,9
1989 referenciacsoport 15,3 32,3 77,8
1992 referenciacsoport 17,4 37,5 80,3
Szlovákia****
1984 referenciacsoport 8,3 21,0 36,8
1992 referenciacsoport 11,0 30,9 50,7


Szlovénia*****
Férfiak

1987 4,4 16,3 31,9 52,0 71,5
1991 10,7 20,1 40,6 67,7 94,3
Nők
1987 7,9 16,4 37,0 56,9 76,8
1991 11,2 18,3 46,5 68,5 94,0

A regressziós egyenletek függő és magyarázó változói:

***** Bruttó keresetek, nem, iskolai dummy változók, tapasztalat, tapasztalat2.

***** Bruttó keresetek, nem, iskolai dummy változók, tapasztalat, tapasztalat2

***** Órakeresetek, nem, tapasztalat, tapasztalat2, iskolai dummy változó, etnikum, régió, ágazat.

***** Nettó keresetek, nem, tapasztalat, tapasztalat2, iskolai évek száma, ágazat.

***** Bruttó keresetek, tapasztalat, tapasztalat2, iskolai dummy változók.

A táblázatban szereplő adatok a következő tanulmányokon alapulnak: Sakova (1996), Vecernik (1995), Orazem–Vodopivec (1994), Rutkowski (1996), Kertesi–Köllő (1997).

Forrás : Boeri–Burda–Köllő (1997)

Az átmenet kezdetén az iskolázottság felértékelődött a volt szocialista országokban, és az oktatás megtérülési rátái emelkedni kezdtek. A növekedés nem egyformán érintette a különböző iskolai fokozatokat, mivel irántuk a kereslet átrendeződött. A magasabb iskolai képzettségek megtérülési rátái emelkedtek jelentősen, miközben az alacsonyabbak megtérülése nem, vagy csak alig emelkedett. Néhány számítás eredményét a 2. 10. táblázat foglalja össze[5]

Megtérülési ráták Magyarországon.  A kereseti függvények paramétereiből az előbb már láttuk, hogy Magyarországon az 1980-as évek második felében növekedtek meg a magasabb végzettségek megtérülési rátái. A keresetifüggvény-módszerrel készült számítások mellett a teljes módszerrel is készültek számítások, a különböző oktatási fokozatok egyéni és társadalmi megtérülési rátáiról. Az eredményeket a 2. 11. táblázat foglalja össze.

2.11. táblázat - Az oktatás egyéni és társadalmi megtérülési rátái oktatási fokozatonként Magyarországon, 1986–1994 (munkanélküliség valószínűségével korrigált adatok felhasználásával)

Iskolai végzettség Egyéni Társadalmi
1986 1989 1992 1994 1986 1989 1992 1994
Szakmunkásképző iskola 6,8 4,9 5,4 6,8 3,5 3,4 3,7 4,5
Középiskola ,9 4,6 9,3 11,3 2,2 3,6 7,0 8,6
Felsőoktatás 12,2 15,7 12,2 16,8 1,8 3,4 2,6 4,7

Forrás: Varga (1996).

A legnagyobb egyéni megtérülési rátája mindvégig a felsőoktatásnak volt Magyarországon, a legjobban pedig a középiskolák egyéni megtérülési rátája növekedett: az átmenet éveiben 1989 és 1994 között több mint kétszeresére nőtt. A szakmunkásképző iskola megtérülési rátája is növekedett, de a növekedés itt volt a legkisebb. A legmagasabb társadalmi megtérülési rátája a középiskolának van Magyarországon, és a növekedése is annak volt a legnagyobb a rendszerváltozás kezdete óta. 1994-ig a felsőoktatás társadalmi megtérülési rátája volt a legalacsonyabb, 1994-re pedig elérte a szakmunkásképző iskola (alacsony) társadalmi megtérülési rátájának szintjét.[5] A közölt adatok nem a megtérülési rátákat mutatják, hanem a keresetek logaritmusára vonatkozó regressziós paraméterértékeket, amelyek felhasználásával kiszámíthatók a megtérülési ráták. A Lengyelországra vonatkozó adatok viszont egy iskolaév átlagos megtérülési rátájaként értelmezhetők.